tahrik etti beni

23 Sep

Ben Kaan ista nbuldan 23 yaş ı nda yakı ş ı klı biriyim hik ayem yaklaş ı k 9 yı l ö nce geç ti yeni ergenlik dö nemlerimde ablamla ar amda sadece 1 yaş var o ş unda 24 yaş ı nda adı seda aynı tuğ ba eki nciye ben ziyor vucut hatları nı hayal edin artı k olay Anka rada en bü yü k ablamı n evinde geç iyor a blam iş inden dol ayı ablam ankarada yanlı z yaş ı yordu ve ben ve be nim bera ber olduğ um ablam seda aynı evdeyiz ü ç ü mü z kalı yoruz ailemiz farklı ş ehirde yaş ı yordu bü yü k ablam yanlı z kal ması n diye ikimizi bu ablamı n yanı na gö nderdiler, seda ve ben sabah okula gidiyorduk ben orta2ye seda orta3 e gidiyorduk, sabah okul bittikten sonra beraber eve dö nü yoruz ben ateri oynuyor ablam ise evde ders falan yapı yor ö yle takı lyordu, bü yü k ablam ise bazen iş te nö betç i kalı yor bazende akş am geç geliyordu, yine ö yle bir gü n biz ok uldan geldik ben he men ate rinin baş ı na geç tim tvye bağ ladı m ve tvnin ö nü nde ateri oynuyordum , ablam seda ise duş a gireceğ ini sö yledi ve gitti, o zamanlar bende acayip cinsel isteklilik oluyordu, ama ablamla olabileceğ i aklı mı n ucundan bile geç miyordu, o zaman dergileri okur kendimi yeni yeni keş fetmeye baş lamı ş tı m, hiç kendi vucudumdan baş ka birinin vucudunu ö zellikle kadı n vucudu ve organı gö rmemiş tim, ablam duş a gideceğ ini sö yldeğ inde aklı m baş ı mdan gitti, aletim ç ok sertleş miş ti, ablamı gö rmek istiyordum ama nası l , neyse ç ı kar aklı ndan bö yle biş eyi dedim kendi kendime ve ateri oynamaya devam ettim,, birden odanı n kapı sı aç ı ldı ve ablam elinde duş a girerkenki kı yafetleri, saç ları ı slak, vucudu kurulanmş ve ç ı rı lç ı plak titriyordu, ne oldu niye bö yle geldin dediğ imde ya ü ş ü dü m ş urda ı sı nı p giyineyim dedi, iyide dedim niye giyinip ı sı nmı yorsun dedim , tamm yaa giyincem iş te dedi tmm ç abuk giyin bö yle durma karş ı mda dedim , (ö yle dedim ama gö zlerimi alamı yordum, daha yeni bü yü meye baş lamı ş gö ğ ü sleri, daracı k amcı ğ ı , tertemiz dolgun ç ikolata tenli gö tü beni delirtmiş sikimi kazı k gibi yapmı ş tı ) ve oyuna dö ndü m , ama gö z ucuyla onu sü zü yordum, oda bana bakı yordu ben ona bakı yormuyum diye, sonra ben dayanamadı m tekrar dedim giyinsene ne duruyorsun dedim , o birden yerinden kalktı kı yafetleri bı raktı , yanı ma geldi , ben yerde oturuyordum tvnin karş ı sı nda bunun amı kafamı n hizası na geldi baş ı mda dikildi dilimi ç ı karsam amı na değ ecek ve eğ ildi senin canı n biş i istemiyormu dedi ben ne diyorsun dedim ve birden elini aletime attı iş te bunun gibi dedi sikim zaten kazı k gibiydi ö yle olduğ unu gö rü nce rahatladı ve dudakları ma yapı ş tı bnede hiç tereddü tsü z ö pmeye devamettim ve deliler gibi seviş meye baş ladı k, gö ğ ü slerini yalı yor ucnu ı sı rı yordum, oda eliyle benimkini okş uyor inliyordu, ben eğ dim kafası nı soktum ağ zı na ve deli gibi yalı yordu, sanki yı lları n orospusu karş ı mdaydı sadece orta3 giden birisi neler yapı yordu, belliki daha ö nce yapmı ş , ve ben bu sefer onun amı nı yalamaya baş ladı m, ama amı daracı k olduğ u iç in dudakları kapatı yor du daha hiç sikilmemiş tazecik, ellerimle amı nı n dudakları nı yana ayı rı yor ö yle dilimi atabiliyordum ancak o ise zevkten deliriyordu, suları ağ zı mı dolduruyordu, sü perdi, ben geç tim amı na sü rttü yordum , ve yavaş yavaş sokacakken, birden bağ ı rdı dur yapma ne yapı yorsun bakireyim ben , yarı n evlencem, ailemize ne deriz, ya biş i olmaz dedim, yok dedi ama seni sikmek istiyorum dedim, yok olmaz sadece bö yle seviş erek tatmin olalı m dedi, ben olmaz iç ine girmek istiyorm dedim, o zaman gö tü nden sikecem seni dedim, yok orası acı r orası hiç olmaz dedi, dirensede ben ters ç evirip altı ma aldı m, deliğ ini ı slatı p yalayı p yavaş yavaş sok maya baş ladı m, ama bu bağ rı yor yapma  yap ma diye inliyordu, ve ben az az sok arken birden kafası girdi ve aniden kö kü ne kadar soktum ablam ç ı ğ lı k attı yapma acı yor ç ı kar diye ama ben dinle miyor gidip gelmeye devam ediyordum, ve artı k oda ç ı kar demekten vazgeç ti ve zevk almaya baş ladı , ohh ahhh sok sokkk ç ı karmadan sokkk demeye baş ladı , ben ö yle gidp gelirken geliyorm dedim, ve aletimi ç ı karı m ağ zı na ve yü zü ne boş aldı m, o da ağ zı ndakileri yutup , yü zü ndekileride elleriyle ağ zı na gö tü rdü hepsini yuttu, biraz dinlenip konuş tuk, bana beni ç ok istedğ ini sö yledi ama nası l yapcağ ı nı bilmediğ ini sö yledi, ve ben uuyrken hep gelip benim ale timi yalayı p uyancağ ı mı anlayı nca bı rakı yormuş sikimi bende diyordum nası l bukadar ii alet yalı yor bu kaltak diye , sonra bu iliş kimiz lise sona kadar devam etti hemen hemen hergü n sikiyordum, ve iş in en gü zel yanı aynı odada kalı yorduk geceleri karı koca gibi yan yana yatı yor sikiyordum doyası ya ablamı . bu arada lise bittikten 1 sene sonra evlendi, evlenmeden ö nce ablamı kı zlı ğ ı nı da bozduğ mu onun amı nı nası l sikip karı m yaptı ğ ı mı anlatacam, ş uan benim en yakı n arkadaş ı m hakanla evli ve gayet mutlu, fakat onlar mutlu ben mutsuz ç ü nkü evlendikten sonra hiç siktirmedi bana kendini,,,,Ş uan da bende biseksuel olarak takı lı yorum,, sikmek ve sikilmek ç ok hoş uma gidiyor size ablamı n kocası en yakı n arkadaş ı m hakanı n benim gö tü mü nası l siktiğ ini anlatacam ilerleyen gü nlerde ( ben ablamı n bekaretini aldı m hakanla evlendi, hakan benim bekaretimi aldı , ) biri benim siktğ imden habersiz , diğ eri beni siktiğ inden habersiz,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: